[ ] [ ]

Irek Bikkinin: Cûíà Ýäóàðäà Ëèìîíîâà ïûòàëèñü îòðàâèòü ÿäîâèòîé ñîñêîé

Cûíà Ýäóàðäà Ëèìîíîâà ïûòàëèñü îòðàâèòü ÿäîâèòîé ñîñêîé

Ïîëóòîðàãîäîâàëîãî ñûíà Ýäóàðäà Ëèìîíîâà íåèçâåñòíûå ïûòàëèñü îòðàâèòü ÿäîâèòîé ñîñêîé, ñîîáùàåò 6 ìàÿ ãàçåòà "Òâîé äåíü".
Èíöèäåíò ïðîèçîøåë, êîãäà òåùà 65-ëåòíåãî ïèñàòåëÿ ãóëÿëà ñ ðåáåíêîì â ïàðêå. Äâîå ìîëîäûõ ëþäåé è äåâóøêà ïîäîøëè ê æåíùèíå ñ êîëÿñêîé è ñïðîñèëè, êàê ïðîéòè ê àïòåêå. Âíåçàïíî îäèí èç íèõ çàñóíóë ìàëåíüêîìó Áîãäàíó â ðîò ñîñêó, ïîñëå ÷åãî îíè òóò æå ñêðûëèñü.

Áàáóøêà âûòàùèëà ñîñêó è îòñîñàëà ñëþíó èçî ðòà ðåáåíêà. Ðåáåíîê íå ïîñòðàäàë, à âîò ó æåíùèíû âñêîðå ïðîÿâèëèñü ñèìïòîìû îòðàâëåíèÿ.

Ïî ñâåäåíèÿì ãàçåòû, ñîñêà áûëà îòðàâëåíà òîêñè÷íûì âåùåñòâîì, âðåäíûì äëÿ ïå÷åíè. Áàáóøêà Áîãäàíà íàïèñàëà çàÿâëåíèå â ìèëèöèþ è ïîìîãëà ñîñòàâèòü ïðèìåòû íàïàäàâøèõ.

Íàïîìíèì, ÷òî 2 ìàÿ â ýôèðå "Ýõà Ìîñêâû" Ëèìîíîâ çàÿâèë î íåóäà÷íîé ïîïûòêå ïîõèòèòü åãî ñûíà, êîãäà áàáóøêà ãóëÿëà ñ íèì â ïàðêå. Ïî ñëîâàì Ëèìîíîâà, òîãäà â íàïàäåíèè òàêæå ïðèíèìàëè ó÷àñòèå äâîå ìóæ÷èí è îäíà æåíùèíà, êîòîðûå ïîïûòàëèñü âûòàùèòü ðåáåíêà èç êîëÿñêè, îäíàêî èì ïîìåøàëè ïðîõîæèå.


http://www.lenta.ru/news/2008/05/06/poison/
06-05-08 08:14Rahmetov «Áåñåäà ñ ôîðìàëüíîé ìóñóëüìàíêîé»  06-05-08 00:33
Irek Bikkinin Cûíà Ýäóàðäà Ëèìîíîâà ïûòàëèñü îòðàâèòü ÿäîâèòîé ñîñêîé 06-05-08 08:14
Àëèÿ Re:«Áåñåäà ñ ôîðìàëüíîé ìóñóëüìàíêîé»  07-05-08 20:50
Àëèÿ ñêîëüêî ó Øàéìèåâà ñîâåòíèêîâ?  12-05-08 15:02
maryam Re:«Áåñåäà ñ ôîðìàëüíîé ìóñóëüìàíêîé»  30-12-11 11:24
Irek Bikkinin Ìíîãèå âûñêàçûâàíèÿ Ïóòèíà ñòàëè àôîðèçìàìè  07-05-08 09:15
Àëèÿ ðæóíèìàãó  11-05-08 19:43
Irek Bikkinin Re:ðæóíèìàãó  11-05-08 21:46
Àëèÿ Re:Zhingu’ ko’ne - Victory Day.  09-05-08 17:22
Irek Bikkinin Re:Zhingu’ ko’ne - Victory Day.  09-05-08 17:35
Irek Bikkinin Re:Zhingu’ ko’ne - Victory Day.  09-05-08 17:40
Irek Bikkinin Re:Zhingu’ ko’ne - Victory Day (in English) - Part II.  10-05-08 14:15
Àëèÿ Re: Alya  10-05-08 08:32
Irek Bikkinin Re: Alya  09-05-08 23:49
Àëèÿ Ãóñìàí Èñõàêîâ: Ïàìÿòü î âàøèõ ïîäâèãàõ è ãåðîèçìå îñòàíåòñÿ â âåêàõ  09-05-08 20:04
Irek Bikkinin Îòâåò íà Ïðåäñòàâëåíèå ïðîêóðîðà  09-05-08 21:24
Irek Bikkinin Re: Alya  10-05-08 11:58
Àëèÿ ñåãîäíÿøíèé ïàðàä  10-05-08 00:55
Irek Bikkinin Re:Îòâåò íà Ïðåäñòàâëåíèå ïðîêóðîðà  09-05-08 21:29
Àëèÿ qyska aqyl  10-05-08 12:36
Irek Bikkinin Re:ñåãîäíÿøíèé ïàðàä  10-05-08 06:48
Irek Bikkinin Re:qyska aqyl  10-05-08 14:54
Irek Bikkinin Áó øàéòàííàð ÐÔ ãðàæäàííàðû (âàòàíäàøëàðû)  10-05-08 06:51
Àëèÿ süzlärne yazu  10-05-08 16:26
Irek Bikkinin Re:ñåãîäíÿøíèé ïàðàä  10-05-08 12:23
Irek Bikkinin Äèàñ Âàëèåâ, ÿçó÷û, êîíòàêò êèðýê  10-05-08 22:49
Irek Bikkinin Re:Äèàñ Âàëèåâ, ÿçó÷û, êîíòàêò êèðýê  11-05-08 06:13
Àëèÿ Re:Äèàñ Âàëèåâ, ÿçó÷û, êîíòàêò êèðýê- Joussefka  11-05-08 11:52
Irek Bikkinin Ñòîèìîñòü ïàðàäà  11-05-08 10:16
Irek Bikkinin Re:Äèàñ Âàëèåâ, ÿçó÷û, êîíòàêò êèðýê- Joussefka  11-05-08 12:30
Irek Bikkinin Ðàô Øàêèðîâ: "Ïðÿìàÿ öåíçóðà ðåäêî áûâàåò íåîáõîäèìîé"  11-05-08 10:20
Irek Bikkinin Ëàòûíèíà îá Èíãóøåòèè è Çÿçèêîâå  11-05-08 10:52
Àëèÿ Òàòàð-áàøêîðò íәðñә ө÷åí êөðәøêәí ñîң?  11-05-08 12:48
Àëèÿ Ëàâàø  11-05-08 21:30
Àëèÿ Re:Ëàâàø  12-05-08 08:59


:
Email
Cc