[ ] [ ]

Rahmetov: «Áåñåäà ñ ôîðìàëüíîé ìóñóëüìàíêîé»

Îáçîð ìóñóëüìàíñêèõ ñàéòîâ, áëîãîâ è ôîðóìîâ
(28 àïðåëÿ – 4 ìàÿ 2008 ã.)

Íà ýòîé íåäåëå ïîëüçîâàòåëÿì Èñëàìñêîãî Èíòåðíåòà áûë ïðåçåíòîâàí ðÿä òåõíè÷åñêèõ íîâèíîê è ïðîåêòîâ. Òàê, àäìèíèñòðàöèÿ Èñëàìñêîé ñîöèàëüíîé ñåòè Umma.Islam.Ru ñîîáùèëà î íîâîì ñåðâèñå - çàïóñêå jabber-ñåðâåðà. Òåïåðü êàæäûé ïîëüçîâàòåëü ñîöèàëüíîé ñåòè, ïîìèìî ïî÷òû íà name@islam.ru áóäåò èìåòü åùå è jabber-àêêàóíò, êîòîðûé ïîçâîëèò åìó îáìåíèâàòüñÿ ìãíîâåííûìè ñîîáùåíèÿìè ñ îãðîìíûì êîëè÷åñòâîì ñîáåñåäíèêîâ ïî âñåìó ìèðó, îáùàòüñÿ â ãðóïïîâûõ ÷àòàõ è ìíîãîå äðóãîå.
À ïåðâàÿ ñîöèàëüíàÿ ñåòü äëÿ ìóñóëüìàí Umma.Su ïðåäëàãàåò íîâóþ óñëóãó àêòèâíûì ïîëüçîâàòåëÿì. Â ðàçäåëå "Âèäåî" òåïåðü ìîæíî ðàçìåùàòü êëèïû è ðîëèêè ñ ñåðâåðîâ YouTube è Google.
ÈÀ Islamnews òàêæå ñîîáùèëî, ÷òî
ìóñóëüìàíå åùå îäíîãî ðîññèéñêîãî ãîðîäà îòêðûëè ñâîé ñàéò â èíòåðíåòå - «Èñëàì â Íàáåðåæíûõ ×åëíàõ». Ñàéò ñîäåðæèò ðàçíîñòîðîííþþ èíôîðìàöèþ î ðåëèãèè, à òàêæå ïðåäëàãàåò ìóñóëüìàíàì çíàêîìèòüñÿ, îáùàòüñÿ íà ôîðóìå, ïèñàòü â ãîñòåâóþ êíèãó, ïðèñûëàòü ñâîè îòçûâû è ïîæåëàíèÿ ïî ðàáîòå íîâîãî èíòåðíåò-ðåñóðñà. Õîòÿ ñàéò ðàáîòàåò íåäàâíî, íà íåì ñîáðàíû äîâîëüíî îáúåìíûå âèäåî-, àóäèî- è áèáëèîòåêè. Ñðåäè êíèã, êîòîðûå ìîæíî ñêà÷àòü â ôîðìàòå rtf - îðèãèíàë Êîðàíà íà àðàáñêîì è ïåðåâîäû åãî ñìûñëîâ, âûïîëíåííûå Êóëèåâûì, Êðà÷êîâñêèì, Îñìàíîâûì è Ïîðîõîâîé; ñáîðíèê ïðîïîâåäåé èç Ñâÿùåííûõ õàäèñîâ Èìàìà Àëü-Ãàçàëè; ñáîðíèêè õàäèñîâ (Ñàõèõ àëü Áóõàðè, Ñàäû ïðàâåäíûõ, 40 õàäèñîâ Àí-Íàâàâè, Áóëóã Àëü-Ìàðàì) è ìíîãèå äðóãèå. Ñðåäè ïðîãðàìì, êîòîðûå ìîæíî ñêà÷àòü íà ñàéòå - íàïîìèíàíèå î âðåìåíàõ íàìàçà (àçàí), ïðîãðàììà ïî îáó÷åíèþ íàìàçó, ñàìîó÷èòåëü àðàáñêîãî àëôàâèòà è äð. Òàêæå ñàéò ïðåäëàãàåò àêöèþ «Ñìåíè íàçâàíèå ñâîåãî å-ìàéëà íà èñëàìñêèé».
×òî êàñàåòñÿ ïîñëåäíåé àêöèè, òî ÿ áû ïîðåêîìåíäîâàë ïîêà íå ñïåøèòü ìåíÿòü ñâîè ìåéëû, ïîñêîëüêó ñîäåðæàíèå ïîëíîöåííî ïî÷òîâîãî ñåðâåðà îáõîäèòñÿ â äåñÿòêè òûñÿ÷ äîëëàðîâ è ïîä ñèëó ëèøü êðóïíûì êîììåð÷åñêèì êîìïàíèÿì. Ïðîåêòû, êîòîðûå ñîçäàþòñÿ ýíòóçèàñòàìè çà÷àñòóþ áûñòðî ñâîðà÷èâàþò ñâîþ äåÿòåëüíîñòü ââèäó îòñóòñòâèÿ âðåìåíè, ñèë è ðåñóðñîâ. Ñòîèò âñïîìíèòü ïå÷àëüíûé ïðèìåð ïåðâîé ïî÷òîâîé òàòàðñêîé ñëóæáû xat.ru, êîòîðàÿ ñåãîäíÿ çàêðûòà, à òå, êòî îòêðûë òàì ñâîè ÿùèêè îñòàëñÿ â èòîãå íè ñ ÷åì.


http://rahmetov.livejournal.com/37820.html
06-05-08 00:33Rahmetov «Áåñåäà ñ ôîðìàëüíîé ìóñóëüìàíêîé» 06-05-08 00:33
Irek Bikkinin Cûíà Ýäóàðäà Ëèìîíîâà ïûòàëèñü îòðàâèòü ÿäîâèòîé ñîñêîé  06-05-08 08:14
Àëèÿ Re:«Áåñåäà ñ ôîðìàëüíîé ìóñóëüìàíêîé»  07-05-08 20:50
Àëèÿ ñêîëüêî ó Øàéìèåâà ñîâåòíèêîâ?  12-05-08 15:02
maryam Re:«Áåñåäà ñ ôîðìàëüíîé ìóñóëüìàíêîé»  30-12-11 11:24
Irek Bikkinin Ìíîãèå âûñêàçûâàíèÿ Ïóòèíà ñòàëè àôîðèçìàìè  07-05-08 09:15
Àëèÿ ðæóíèìàãó  11-05-08 19:43
Irek Bikkinin Re:ðæóíèìàãó  11-05-08 21:46
Àëèÿ Re:Zhingu’ ko’ne - Victory Day.  09-05-08 17:22
Irek Bikkinin Re:Zhingu’ ko’ne - Victory Day.  09-05-08 17:35
Irek Bikkinin Re:Zhingu’ ko’ne - Victory Day.  09-05-08 17:40
Irek Bikkinin Re:Zhingu’ ko’ne - Victory Day (in English) - Part II.  10-05-08 14:15
Àëèÿ Re: Alya  10-05-08 08:32
Irek Bikkinin Re: Alya  09-05-08 23:49
Àëèÿ Ãóñìàí Èñõàêîâ: Ïàìÿòü î âàøèõ ïîäâèãàõ è ãåðîèçìå îñòàíåòñÿ â âåêàõ  09-05-08 20:04
Irek Bikkinin Îòâåò íà Ïðåäñòàâëåíèå ïðîêóðîðà  09-05-08 21:24
Irek Bikkinin Re: Alya  10-05-08 11:58
Àëèÿ ñåãîäíÿøíèé ïàðàä  10-05-08 00:55
Irek Bikkinin Re:Îòâåò íà Ïðåäñòàâëåíèå ïðîêóðîðà  09-05-08 21:29
Àëèÿ qyska aqyl  10-05-08 12:36
Irek Bikkinin Re:ñåãîäíÿøíèé ïàðàä  10-05-08 06:48
Irek Bikkinin Re:qyska aqyl  10-05-08 14:54
Irek Bikkinin Áó øàéòàííàð ÐÔ ãðàæäàííàðû (âàòàíäàøëàðû)  10-05-08 06:51
Àëèÿ süzlärne yazu  10-05-08 16:26
Irek Bikkinin Re:ñåãîäíÿøíèé ïàðàä  10-05-08 12:23
Irek Bikkinin Äèàñ Âàëèåâ, ÿçó÷û, êîíòàêò êèðýê  10-05-08 22:49
Irek Bikkinin Re:Äèàñ Âàëèåâ, ÿçó÷û, êîíòàêò êèðýê  11-05-08 06:13
Àëèÿ Re:Äèàñ Âàëèåâ, ÿçó÷û, êîíòàêò êèðýê- Joussefka  11-05-08 11:52
Irek Bikkinin Ñòîèìîñòü ïàðàäà  11-05-08 10:16
Irek Bikkinin Re:Äèàñ Âàëèåâ, ÿçó÷û, êîíòàêò êèðýê- Joussefka  11-05-08 12:30
Irek Bikkinin Ðàô Øàêèðîâ: "Ïðÿìàÿ öåíçóðà ðåäêî áûâàåò íåîáõîäèìîé"  11-05-08 10:20
Irek Bikkinin Ëàòûíèíà îá Èíãóøåòèè è Çÿçèêîâå  11-05-08 10:52
Àëèÿ Òàòàð-áàøêîðò íәðñә ө÷åí êөðәøêәí ñîң?  11-05-08 12:48
Àëèÿ Ëàâàø  11-05-08 21:30
Àëèÿ Re:Ëàâàø  12-05-08 08:59


:
Email
Cc