TAT | RUS | ENG | LAT
| | | | | | | | | LEARN ENGLISH
 new!Internet
 
4
?


 
: - Âåðà
Âåðà
Èùó âòîðóþ ïîëîâèíó.
Ðàáîòàþ ó÷èòåëåì Ëþáëþ ÷èòàòü êíèãè, ïóòåøåñòâîâàòü, ïðèðîäó. Öåíþ âçàèìîïîíèìàíèå, ÷åñòíîñòü, äîáðûå ñâåòëûå äîâåðèòåëüíûå îòíîøåíèÿ.

62

156

.

E-mail .

/
:
27.12.2016
79608

  | :
| | | | | | | | | LEARN ENGLISH