TAT | RUS | ENG | LAT
| | | | | | | | | LEARN ENGLISH
 new!Internet
 
4
?


 
: - Nelya
Nelya
Ìèíèàòþðíàÿ è äîáðàÿ òàòàðî÷êà, ñ ÷óâñòâîì þìîðà è ñòèëÿ, ëþáëþ ïîêàïðèçíè÷àòü è ïîøàëèòü, õî÷ó áûòü ëþáèìîé è åäèíñòâåííîé.

òîãî, êòî òû åñòü!!!!!

47

165

.Ìîñêâà

E-mail .

/
:
13.06.2008
23108
| | | | | | | | | LEARN ENGLISH